PRIVACYVERKLARING COLLECTIEF BESPAREN  

INLEIDING PRIVACYVERKLARING

Collectief Besparen verwerkt verschillende soorten gegevens van u. Deze privacyverklaring en het daarin beschreven beleid is van toepassing op deze verwerking van gegevens indien u een natuurlijk persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar u herleiden (“persoonsgegevens”).

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de volgende onderwerpen:

  1. Inleiding Privacyverklaring
  2. Contact
  3. Verkrijgen van persoonsgegevens
  4. Doeleinden verwerking
  5. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn
  6. Veiligheid en bescherming persoonsgegevens
  7. Doorgifte van persoonsgegevens
  8. Uw rechten
  9. Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid

1. Inleiding Privacyverklaring

Mogelijk vindt u op de website van Collectief Besparen www.collectiefbesparen.nl aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Collectief Besparen.

2. Contact

Collectief Besparen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 61090174.

Bij vragen, klachten of verzoeken omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid van Collectief Besparen kunt u contact opnemen via privacy@collectiefbesparen.nl. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Omdat het om persoonsgegevens gaat kunnen we u aanvullende vragen stellen om uw identiteit vast te stellen. We kunnen u dan vragen om een veilige kopie van een rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs te sturen.

Op de website van Rijksoverheid staat hoe u veilig een kopie van een van deze stukken aan ons doorgeeft.

3. Verkrijgen van persoonsgegevens

Collectief Besparen verwerkt persoonsgegevens van u bij de uitoefening van haar bedrijf. Afhankelijk van de wijze waarop u met Collectief Besparen communiceert, verwerkt Collectief Besparen uw voor- en achternaam, correspondentieadres, telefoonnummer en e-mailadres. Afhankelijk van de hoedanigheid waarin u contact heeft met Collectief Besparen, verwerkt Collectief Besparen het gewenste aanhef, naam organisatie, btw-nummer en KvK-nummer.

Collectief Besparen treedt op als bemiddelaar bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen u en een of meerdere leveranciers. Collectief Besparen wordt zelf geen partij bij de overeenkomst betreffende de levering van een dienst of product.

Daarbij verwerkt Collectief Besparen de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, woon- en leveringsadres, woonplaats, postcode, telefoonnummer en e-mail. Indien u een organisatie vertegenwoordigd verstrekt u tevens: naam van de organisatie en KvK-nummer. Daarnaast worden door Collectief Besparen ook de volgende persoonsgegevens verzameld: akkoord algemene leveringsvoorwaarden Collectief Besparen, kenmerk, opmerkingen, moment afname dienst(en), gekozen dienst(en) en de looptijd daarvan, verschuldigde (totaal)bedrag(en), betaalmethode en informatie over (uw) energieverbruik.

Deze persoonsgegevens verkrijgt Collectief Besparen van uzelf, een (potentiële) leverancier of haalt deze uit andere (publieke) bronnen waaronder het CER-register en CAR-register.

4. Doeleinden verwerking

Collectief Besparen gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor het volgende:

Klantenonderhoud en –ondersteuning: om u te kunnen identificeren en op maat van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld om u te bereiken in geval van storingen;

Transactie uitvoering en –ondersteuning: bij het uitvoeren van overeenkomsten en verwerken van bestellingen voor onze diensten, het verwerken van betalingen, factureren, het verzorgen van leveringen;

Dienstondersteuning en –verbetering;

Voldoen aan wettelijke verplichtingen; Collectief Besparen is in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan de belastingdienst, de ACM of de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”);

Administratieve communicatie: bijvoorbeeld ten behoeve van het beantwoorden van vragen en verzoeken;

Informeren over wijzigingen: om u te informeren over wijzigingen in onze prestaties en de markt;

De verwerkingen vinden plaats op basis van de volgende grondslagen:

Toestemming: de door u verleende vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken (bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens op te mogen slaan in het kader van het verlenen van bemiddelingsdiensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures);

Uitvoering van de overeenkomst: de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is omdat de tussen Collectief Besparen en u tot stand gekomen overeenkomst dit verlangt;

Precontractuele maatregelen: het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst;

Wettelijke verplichting: het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het laten uitvoeren van accountantscontroles;

Belangenafweging: een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen Collectief Besparen of een derde. Een gerechtvaardigd belang van Collectief Besparen is het duurzaam kunnen verlenen van haar diensten en het in stand laten van de relatie met u;

Het verstrekken van persoonsgegevens door u aan Collectief Besparen gebeurt slechts wanneer u gebruik wenst te maken, heeft gemaakt of gaat maken van diensten en activiteiten van Collectief Besparen. U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan Collectief Besparen te verstrekken. Wel bestaat de mogelijkheid dat u geen gebruik kan maken van diensten en activiteiten van Collectief Besparen indien u niet de benodigde persoonsgegevens verstrekt.

5. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn

Collectief Besparen kan, al dan niet op uw verzoek, uw persoonsgegevens verwijderen. Collectief Besparen zal dan nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving.

Collectief Besparen bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de termijnen van wettelijke bewaarplichten.

Indien u of de organisatie die u vertegenwoordigd klant of leverancier van Collectief Besparen is, worden uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang de relatie tussen u of uw organisatie en Collectief Besparen bestaat en/of de overeenkomst tussen u en een leverancier die door tussenkomst van Collectief Besparen is ontstaan nog in stand is. In ieder geval worden uw persoonsgegevens door Collectief Besparen verwijderd, indien de relatie tussen u of uw organisatie en Collectief Besparen twee jaar inactief is geweest6

6. Veiligheid en bescherming persoonsgegevens

Collectief Besparen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Doorgifte van persoonsgegevens

Groepsmaatschappijen

Collectief Besparen kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop en gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen).

Externe dienstverleners

Collectief Besparen schakelt ook externe dienstverleners in ten behoeve van de bedrijfsvoering. Collectief Besparen deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Met alle externe dienstverleners die kwalificeren als verwerker sluit Collectief Besparen overeenkomsten waarin Collectief Besparen afspreekt wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

− ondersteuning bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van de websites en applicaties;

− leveren van accounting werkzaamheden;

− het leveren van financiële diensten zoals betaaldiensten;

− het tot stand brengen van overeenkomsten tussen u en leveranciers op uw verzoek;

Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen of combineren van uw persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven, dan kunt u dit melden via de contactgegevens weergegeven in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

In speciale gevallen kan Collectief Besparen, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van overheidsautoriteiten, gerechtelijke bevelen, overheidshandelingen om strafrechtelijk handelen op te sporen of te voorkomen.

8. Uw rechten

U heeft het recht Collectief Besparen te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Collectief Besparen zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.

U hebt te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking niet aan.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Collectief Besparen het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien uw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep zijn gedeeld, zal uw verzoek met deze partijen worden gedeeld, zodat ook zij de gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.

Voor al u verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen. Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Collectief Besparen. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samengevat: indien u vragen heeft over de gegevensverwerking of –bescherming, indien u gebruik wilt maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonsgegevens, of indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met Collectief Besparen via de contactgegevens welke staan vermeld in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

9. Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid

Collectief Besparen behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen. Mogelijk staat op de website van Collectief Besparen aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

De meest recente privacyverklaring kunt u te allen tijde opvragen bij Collectief Besparen via de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2. Collectief Besparen adviseert u regelmatig op de website van Collectief Besparen te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd in het privacybeleid.

Indien Collectief Besparen wezenlijke wijzigingen aanbrengt in het privacybeleid, zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of andere actieve berichtgeving.